Termografie


Provádíme diagnostiku případných vad pomocí tzv. termografického snímkování. Následně pak investor dostane konpletně vyhotovený odborný posudek, který provedenou diagnostiku vyhodnocuje a stanovuje jasné závěry. Takováto diagnostika se provádí v následujících případech:


– Kdy dochází v objektu ke vzniku plísní.
– Kdy je potřeba kontrola vyhotovení stavby.
– Dochází ke vzniku kondenzace par na vnitřním povrchu konstrukcí.
– Kdy je nutná kontrola kvality osazení okenních konstrukcí.

Obecné informace

Pomocí termografické či tzv. IR kamery je provedeno snímkování objektu či jeho dílčích částí. Diagnostiku objektu je možné provádět jak z interiéru, tak exteriéru domu, kde lze zjistit aktuální stav konstrukce či provést kontrolu po zateplení obvodového pláště. V reálném čase jsou patrná problematická místa. Zákazník je s těmito místy ihned seznámen a informován, čím může být problém způsoben a jak ho lze napravit. Výsledkem měření je protokol s domluveným počtem snímků, kde jsou jednotlivá problematická místa zdůrazněna se slovním doprovodem, který popisuje jejich pravděpodobný původ a možnost jejich eliminace. Rovněž je zde zdůrazněno, zda jsou jednotlivá místa v souladu s normou či zde může docházet ke kondenzaci vodní páry a následnému vzniku plísní, která má za následek snížení kvality prostředí z hygienického a zdravotního hlediska. Současně lze provést kontrolu doléhavosti okenního rámu či správnost provedení připojovací spáry okna. V případě vlhkostních problémů je možné nalézt přibližný zdroj.kamera

Veškeré závěry jsou postaveny na dlouholetých zkušenostech v oblasti stavebnictví a současně platných normách, které jsou zde zohledněny: EN 13187, 73 05 40

Rovněž v této oblasti provádíme oponentské znalecké posudky k těm již vypracovaným.