Tepelně-vlhkostní posudky


Zpracováváme odborné tepelně vlhkostní posudky pro:

Projektanty
Investory
Koncové zákazníky

Oblasti zpracování

Tepelně-vlhkostní posudky zpracováváme pro konstrukce v těchto fázích:

 • Projektová fáze. Tato oblast je zaměřena především na porovnání tepelně-technických vlastností konstrukce s normovými požadavky. Například splnění požadavků ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (2007). Konstrukce musí splňovat následující:
  • Teplotní faktor vnitřního porvrchu fRsi [-]
  • Součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)]
  • Množství zkondenzované vodní páry v konstrukci M [kg/(m2.rok)]
 • Fáze sanační (vadné konstrukce v reálném stavu). Zde je nutné provést měření tepelně vlhkostního stavu posuzované konstrukce, který je výchozím podkladem pro zpracování posudku. Výsledkem je identifikace vady a návrh možné sanace.

Způsoby zpracování

Způsob zpracování posudku závisí na druhu konstrukce. Výpočet tepelně technických vlastností a simulace chování konstrukcí je prováděno ve třech různých náročnostech.

 • 1D – jednorozměrné teplotní pole je určeno především pro konstrukce, které jsou v jednotlivých vrstvách téměř homogenní (teplotní a vlhkostní poměry v konstrukci)
 • 2D – dvourozměrné teplotní pole je určeno pro konstrukce liniového typu (teplotní a vlhkostní poměry v konstrukci) a pro posouzení tepelných mostů (např. návaznost základové konstrukce na obvodový plášť)
 • 3D – trojrozměrné teplotní pole pro posouzení tvarově a materiálově náročných konstrukcí (např. stanovení teplotního faktoru vnitřního povrchu v rohu – napojení atiky se stropní konstrukcí a obvodovým pláštěm)