Zelená úsporám 2015


Od 22.10 2015 je spuštěna kontinuální výzva programu NOVÁ ZELENÁ ÚPORÁM. Již teď je možné, dokonce vhodné, začít žádosti a posudky připravovat tak, aby samotné podání po otevření programu bylo bezproblémové.

Program je zaměřen na poskytování podpor v oblastech snižování energetické náročnosti budov při rekonstrukcích stávajících objektů i v novostavbách. Společnost DECOEN v.o.s. má značné zkušenosti s vyřizováním dotačních programů Zelená úsporám, OPŽP a dalších.Pro nový dotační program zajišťujeme náležitosti, jež jsou pro podání žádosti o podporu nezbytné:

 • Odborné posudky (projektovou dokumentaci, energetické posudky a PENB)
 • Technický dozor stavby

O finanční podporu lze v současnoti žádat na:

 • rodinné domy
 • bytové domy v Hlavním městě Praha

Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Součansá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – bytové domy zahrnuje následující oblasti podpory:

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích

Oblast podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Součansá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy zahrnuje následující oblasti podpory:

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření

Oblast podpory B

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

V oblasti rodinných novostaveb je možná přímá dotace 350000 až 500 000 Kč v závislosti na dosažených energetických parametrech.

Oblast podpory C

Efektivní využití zdrojů energie

Za opatření k efektivnímu využití energetických zdrojů se považuje (v podoblastech):

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchuzduchu

Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.


Více informací přímo ve Směrnici Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám na webu: http://www.novazelenausporam.cz/

Odkaz na základní pravidla:
http://www.novazelenausporam.cz/file/475/zakladni-pravidla-3-vyzvy.pdf