Technický dozor investora


Technický nebo-li stavební dozor investora je velikým pomocníkem stavebníka, zastupuje ho při kontrole shody projektu s prováděním prací, při jednáních s projektanty a dodavateli, s orgány státní správy a s dalšími účastníky výstavby.

Technický dozor investora uplatňuje, v rozsahu platných právních předpisů, klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.