Projekce


Základní filozofií společnosti DECOEN v.o.s. je poskytovat zákazníkům kompletní služby v oblasti projektování pozemních staveb od investorského záměru až po realizaci a kolaudaci stavby.

Kancelář v rámci svého působení tedy zabezpečuje zpracování všech stupňů projektové dokumentace nutných pro správný návrh díla a dokonalou a kompletní realizaci.

Architektonická studie stavby

Architektonická studie je jednou z nejzásadnějších fází přípravy stavby. Architekt, ale mnohdy i klient, se seznamují s úkolem, formuluje se přesnější zadání, ověřují se různá řešení a hledá se koncept, který se bude dále prolínat celou stavbou.

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

Slouží k získání územního rozhodnutí či územního souhlasu, proto bývá  také nazývána jako dokumentace k územnímu rozhodnutí a je již detailněji zpracovaná než studie.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

Slouží pro povolení stavby stavebním úřadem. Podkladem je návrh řešení zpracovaný v rámci předchozích projektových prací – studie stavby a dokumentace pro územní rozhodnutí.

Výsledkem je úplný návrh stavby zahrnující řešení architektonické a urbanistické, pevnostní a statické, požární bezpečnosti, energetické náročnosti, ochrany před hlukem, hygienických požadavků, bezpečnosti a ochrany zdraví. Dále je v dokumentaci konkrétně navrženo technické zařízení stavby, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a vyřešena organizace výstavby. Tato dokumentace se přikládá k žádosti o stavební povolení nebo k ohlášení stavby.

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Jedná se o dokumentaci podrobnějšího obsahu, než je dokumentace pro povolení stavby. Navržená stavba je v tomto stupni projektové dokumentace řešena detailněji a dokumentace maximálně odpovídá potřebám pro vlastní realizaci stavby. Obsah dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, případně dle požadavku klienta či smluvním ujednáním.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Tato dokumentace je předkládána ke kolaudaci stavby a obsahuje změny, které byly provedeny v průběhu stavby oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení stavby.

Jedná se o zakreslení stavu, ve kterém je dům uveden do provozu.

Zaměření stávajících stavů objektů, vyhodnocení stavů konstrukcí popř. pasportizace

V případě, že není pro stávající stavbu dochovaná archivní dokumentace nebo došlo v průběhu realizace k výrazným změnám oproti projektové dokumentaci pro povolení, je nutné či vhodné si nechat zpracovat zaměření současného stavu. Tato dokumentace pak slouží pro vlastní užívání stavby (pro potřeby plánování zařízení jednotlivých prostor, jednání s nájemci) nebo jako podklad pro plánovanou rekonstrukci či úpravu objektů.

Pasportizací objektů se rozumí zpracování zjednodušené výkresové dokumentace objektů či jejich částí (bytů, podlaží, apod.) na základě skutečného zaměření v místě stavby.

Dokumentace bouracích prací

Jedná se o dokumentaci určenou k povolení bouracích prací či demolici objektu. Součástí projektu bouracích prací je poté vždy návrh rekultivace pozemků po zbouraných objektech.

Autorský dozor při realizaci stavby

Základem činnosti je dohled nad realizací stavby ve smyslu jejího souladu s projektovou dokumentací. Projektant vykonává autorský dozor a dozor jednotlivých projektantů – specialistů. Poskytuje odbornou a organizační podporu objednateli, pomáhá mu v koordinaci realizace stavby a při kontrole kvality vykonaných prací a dodávek. Poskytuje konzultaci zhotovitelům stavby, případně vysvětlení a upřesnění projektové dokumentace.

Inženýrská činnost

V rámci zpracovávání projektové dokumentace nabízíme i projednání úřady státní správy i správci sítí technické infrastruktury a zajištění jejich souhlasů se stavbou. V návaznosti na tato kladná stanoviska zajistíme vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení.

Rozpočty staveb

Pro investora vypracováváme rozpočty staveb a výkazy výměr pro výběrová řízení na dodávku stavby.