Energetické audity


Energetický audit shromažďuje veškeré dostupné údaje o energetickém hospodaření, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených prostředků.

Energetický audit umožňuje nalézt úspory energie. Energetický audit současně zahrnuje návrh opatření, které je potřeba učinit k dosažení energetických úspor.
Obsah energetického auditu

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §9 a předpisu č. 480/2012 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku musí energetický audit obsahovat:

 • titulní list,
 • identifikační údaje,
 • popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
 • vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
 • návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
 • varianty z návrhu jednotlivých opatření,
 • výběr optimální varianty,
 • doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
 • evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a
 • kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Povinnost zpracování energetického auditu

Energetický audit má za povinnost zpracovat dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií novelizovaném 1. 7. 2015 stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství v případě, že:

 • budova nebo toto energetické hospodářství má spotřebu energie vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem, a pokud všechny jeho budovy a energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,
 • u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy,
 • podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky.

Celková roční spotřeba energie je součet všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.

Povinnost zpracovat energetický audit má také každá osoba, která žádá o státní podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Energetický audit může být požadovanou přílohou k této žádosti. Energetický audit je také podkladem pro banku při žádosti o úvěr na realizaci energetických investic.